" rel="shortcut icon"> حقوق ثبت - سوالات تستی حقوق ثبت-اسناد
 
 


مطالب علمی ،آموزشی وکابردی

سری چهارم نمونه سوالات حقوق ثبت - اسناد

1-      کدام یک از موارد ذیل از اسناد رسمی محسوب می شود اما در عرف ثبت اثر خاص سند رسمی را ندارد و به آن سند رسمی نمی گویند ؟

الف – سند ازدواج و طلاق                     ب – شناسنامه

ج – گواهینامه                                    د – سند مالکیت

2 – کدامیک از  گزینه های ذیل از نظر قانونی ثبت سند رسمی محسوب می شود؟

الف – سند معامله ای که توسط مأمور ثبت دفتر املاک صادر شده باشد

ب – سند سجلّی که توسط مأمور ثبت دفتر املاک صادر شده است

ج – سند مالکیتی که توسط مأمور ثبت احوال صادر شده است

د – سندی که نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد

3 – کدامیک از گزینه های ذیل از موارد رد مسئولین دفاتر نیست ؟

الف – اسنادی که به منفعت خود او باشد

ب – اسناد مربوط به اقارب نسبی خود

ج – اسناد مربوط به کسانی که در خدمت او هستند

د – اسناد مربوط به دوستان او

4 – چکهای صادر بر عهده بانک ، چه نوع سندی است ؟

الف – عادی                             ب – رسمی

ج – در ردیف اسناد رسمی          د – در حکم اسناد عادی

5 – سر دفتر اسناد رسمی توسط چه کسی منصوب می شود؟

الف – رئیس سازمان ثبت               ب – شورایعالی ثبت

ج – شورایعالی قضائی                   د – مدیرکل اسنادو املاک استان

6 – کدامیک از موارد ذیل از شرایط انتخاب سردفتران نیست ؟

الف – تابعیت ایران                     ب – محجور بودن

ج – عدم اشتهاربه فساد عقیده          د - عدم اشتغال به تدریس در دانشگاه

7- مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد لازم الاجراء مانند چک کجاست ؟

الف – دفترخانه های اسناد رسمی      ب – دادگاه های عمومی صلاحیتدار

ج – اداره ثبت محل                       د – شواریعالی ثبت

8 – اگر در سندی تصریح شودکه چنانچه متعهد در انجام تعهد تاخیر نماید بایستی فلان مبلغ را بپدردازد بیانگر چه موضوعی است ؟

الف – وجه خسارت تأخیر تادیه      ب – وجه التزام تأخیر انجام تعهد

ج – وجه التزام عدم انجام تعهد       د – وجه خسارت عدم انجام تعهد

9 – کدامیک از اموال و اشیاء ذیل ، ازمستثنیات دین نیست؟

الف - تنها خانه و یا اتومیبل فراتر از شأن

ب – لباس یا اشیایی کعه برای حوائج ضروری است

ج – آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماه متعهد

د - اسلحه و لباس رسمی متعهد

10- اگر سندی توسط مأمور ثبت یا سر دفتر اسناد رسمی قزوین در مشهد تنظیم گردد (حالت اول) یا نامبرده در حوزه خودش (قزوین) معامله ای را نسبت به منزلی که در مشهد واقع است ثبت کند (حالت دوم)،به ترتیب چه وضعیتی پیدا می کند؟

الف – در هر دو صورت فاقد اعتبار است

ب – در هر دو صورت دارای اعتبار است

ج – در حالت اول صحیح و در حالت دوم فاقد اعتبار است

د – در حالت اول فاقد اعتبار و در حالت دوم دارای اعتبار است

11- ثبت کدام یک از گزینه های ذیل بطورکلی اجباری است ؟

الف – معاملات                  ب- املاک

ج – تعهدات                    د- قراردادها

12- آیا ثبت معاملاتی که از طرف قیم صغیر یا محجور نسبت به اموال مولی علیه واقع می شود، نیاز به اجازه خاص دارد؟

الف – بله اجازه قاضی دادگاه لازم است

ب – خیر نیاز به اجازه خاصی نیست

ج – بله اجازه دادستان لازم است

د – در صورتی که پدر یا جد پدری انجام شود ، جازه دادستان لازم است

13-  نخستین قانون ثبت اسناد در چه سالی تصویب شد؟

الف – 1307هـ. ش            ب- 1308هـ . ش

ج- 1310هـ. ش                د- 1290هـ. ش

14 – در مواردی که تخلف سر دفتر یا دفتر یار حیثیت جزایی نداشته باشد ،در کدام مرجع رسیدگی می شود؟

الف – دادگاخ صلاحیت دار حقوقی     

ب – دادگاههای عمومی

ج- دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

د- دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

15- شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی چیست ؟

الف – منجز بودن موضوع         ب- غیر منجز و مقد بودن موضوع

ج- مشروط بودن موضوع          د- معلق بودن موضوع

پاسخ سوالات در ادامه مطلب می باشد:: موضوعات مرتبط: سوالات تستی حقوق ثبت-اسناد :: چاپ مطالب :: ادامه مطلب
نویسنده : حامد قلی پور
تاریخ : سه شنبه ۸ مرداد۱۳۹۲
سری سوم نمونه سوالات حقوق ثبت - اسناد
       1 - کدام یک از آثار ثبت اسناد بطور رسمی نیست ؟

الف – لازم الاجراء بودن                                      ب- عدم شمول مرور زمان

ج – بطلان رأی داور بر خلاف آن                           د- امکان طرح دعوا در دادگستری

2 –اقدامات صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خارج از محل مأموریت خود......

الف – بایستی به تأیید دادگاه برسد                         ب- بایستی به تأیید ثبت استان برسد

ج – بایستی به تأیید ثبت محل برسد                       د – اثر قانونی ندارد

3 – در موقع فسخ معاملات سر دفتر ........ به اداره ثبت می فرستد؟

الف – خلاصه سند را تکمیل                             ب- متن فسخ سند مندرج در حاشیه دفتر را

ج – سند مالکیت را با قید توضیح متن سند             د- لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را   

4 – مرجع رسیدگی از دستور شکایت از اجرای سند کدام است؟

الف – دادگاه عمومی محل اقامت معترض

ب – دادگاه محلی که دستور در حوزه آن صادر شده

ج – هیأت نظارت

د – دادگاه عمومی محل اقامت معترض عنه

5 – اگر در تنظیم  سند رسمی مقررات راجع به تمبر رعایت نشده باشد چه اثری خواهد داشت ؟

الف – به عنوان سند بطور کلی فاقد اعتبار خواهد بود

ب – از رسمیت خارج شده و صرفا سند عادی محسوب خواهد شد

ج – اعتبار سند رسمی صرفا بخاطر آن مخدوش نمی شود

 د – با تنفیذ دادگاه اعتبار سند رسمی را خواهد داشت

6 – کدامیک از اسناد ذیل بر اساس ضوابط قانون مدنی به لحاظ تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک سند رسمی محسوب می شده و مهمترین آن نوع اسناد است . در حالیکه در عرف ثبتی سند رسمی تلقی نمی شود؟

الف – هبه نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی

ب – گواهینامه رانندگی

ج – شناسنامه

د – سند مالکیت

7 – در کدامیک از موارد ذیل راجع به اموال غیر منقول ثبت الزامی سند محسوب نشده است؟

الف – صلح نامه

ب- شرکت نامه

ج – هبه نامه

د – تقسیم نامه

8 – منظور از مندرجات سند رسمی ................. سند است که احدی نمی تواند با قبول تعلق و صدور ......... سند از ناحیه او منکر واقعیت آن شود.

الف – مفاد عبارات – عبارات

ب – عبارات – مفاد عبارات

ج – مفاد عبارات – مفاد محتو.یات

د -  عبارات ، امضاء و تاریخ – عبارات

9 – صدور اجرائیه در در مورد کدامیک از اسناد ذیل امکانپذیر است ؟

الف – سند رسمی با موضوع تعهد به تسلیم دوچرخه ای که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن است .

ب – اقرارنامه رسمی دال بر بدهکاری  به میزان ده میلیون ریال بصورت عندالمطالبه

ج – قراردادجعاله منعقد بین بانک و مشتری آن

د – سند رسمی مالکیت شصت هزار مترمربع زمین زراعی

10 – مرجع صدور اجرائیه در مورد مهریه راجع به مال منقول کدامست ؟

الف – دفتر ازدواج و طلاق ثبت کننده سند

ب – دادگاه صالح

ج – هر یک از دفاتر اسناد رسمی

د – دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند

11 – عملیات اجرایی در مورد اسناد وثیقه در چه صورت ، خاتمه یافته تلقی نخواهد شد ؟

الف – با اجراء تعهد مذکور در سند

ب – با پرداخت طلب بستانکار

ج – با تحویل مال غیر منقول به طلب کار

د- با صدور سند انتقال مورد وثیقه

12- کدامیک از موارد زیر جزء مستثنیات دین نیست ؟

الف – هر نوع خانه یا اتومبیل - اوراق بهادار متهد بطور مطلق

ب – لباس رسمی و نیمه رسمی متعهد

ج – نوشته های متعهد

د – نفقه اشخاص واجب النفقه

13 – مرجع صدور اجرائیه برای اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازالاجراءمی باشند ، چه مرجعی است؟

الف – دفترخانه اسناد رسمی

ب – دادگاه

ج – اداره ثبت

د – شورای عالی ثبت

14 – حجر صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید در کدام مورد ،مؤثر است؟

الف – قبول هبه                    ب – قبول صلح بلا عوض

ج – حیازت مباحات               د- تملیکات و تعهدات مالی

15- در کدام گزینه ثبت اسناد الزامی و اجباری نیست؟

الف – تقسیم نامه                 ب- صلح نامه

ج – هبه نامه                     د- شرکت نامه

پاسخ سوالات در ادامه مطلب می باشد:: موضوعات مرتبط: سوالات تستی حقوق ثبت-اسناد :: چاپ مطالب :: ادامه مطلب
نویسنده : حامد قلی پور
تاریخ : سه شنبه ۲۵ تیر۱۳۹۲
سری دوم نمونه سوالات حقوق ثبت - اسناد

1 – آثار ثبت اسناد کدام است ؟

الف – معتبر بودن محتویات اصل سند رسمی         

   ب- لازم الاجراء بودن سند رسمی

ج – معتبر بودن مندرجات اصل سند                          

د – همه موارد 

2 – آیا امانت گذاردن سند در ادارات ثبت امکان دارد؟

الف – در صورت رعایت مقررات قانون ثبت امکان دارد      

ب- در هر حال امکان دارد 

ج – خیر امکان ندارد                         

د- باموافقت مدیر کل ثبت استان امکان دارد 

3 – آیا داشتن تابعیت ایران برای انتخاب شدن با عنوان سر دفتر اسناد رسمی لازم است یا خیر؟

الف – لازم است               

ب – در صورت اقامت بیش از ده سال در ایران لازم نیست 

ج – خیر لازم نسیت          

د – در صورت تأیید رییس سازمان ثبت کشور لازم نیست 

4- آیا سر دفتران اسناد رسمی حق تغیر محل کار خود را دارند؟

الف – بله می توانند                   

ب – تا تعیین تکلیف از طرف اداره ثبت نمی تواند   

ج – با احراز هویت دو طرف می تواند اجراییه صادر نماید     

  د – باید مراتب را به دادسرای محل اعلام نماید

5 – اگر سردفتر در صادر کردن اجرائیه با اشکالی مواجه شود و تردید  کند آیا می توان اجرائیه صادر نمود یا خیر آیا باید سند را اجراء کند؟

الف -  بله می تواند                           

ب – تا تعیین تکلیف ازطرف اداره ثبت نمی تواند اجراییه صادر نماید

ج – باید مراتب را به دادسرای محل اعلام نماید     

  د – با احراز هویت دو طرف می تواند اجراییه صادر نماید

6 – تصدیق و امضای سند از ناحیه متعهدله در کدام یک از عقود کفایت می نماید؟

الف – بیع            ب – صلح        ج – رضایت          د – رهن 

7 – بر اساس قانون مدنی کدامیک از اسناد ذیل رسمی شناخته می شود ؟

الف – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده اند 

ب – اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند 

ج – مواد الف و ب  

د – اسنادی که با حضور دو شاهد تنظیم شده باشد 

8 – ثبت کدامیک از موارد ذیل الزامی است ؟

الف – ثبت املاک          ب – قراردادها          ج – معاملات        د – تعهدات 

9- نسبت به محتویات سند رسمی فقط می توان ادعای ............... کرد

الف تردید          ب- تکذیب           ج – جعل          د – همه موارد

10 – در کدامیک از موارد ذیل صاحب دفتراسناد رسمی جاعل در اسناد رسمی شناخته شده ، محکوم می گردد؟

الف – سندی را به اسم کسانی که آن معامله را انجام نداده اند ثبت کند              

ب- اسناد مجعوله را ثبت کند 

ج – تمام یا ذقسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کنند                             

د- همه موارد 

11 – کدام گرینه از آثار ثبت اسناد به شمار می رود؟

الف – معتبر بودن تمام محتویات                                  

ب – معتبر بودن آن نسبت به شخص ثالث 

ج – لازم الاجراء بودن سند رسمی                                

د- همه موارد

12 – در صورتی که سند ثبت شده راجع به املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه باشد مرجع صور اجرائیه نسبت به این اسناد کدام است؟

الف – اداره ثبت محل                   ب- دفتر ثبت احوال           

ج – دفتر تنظیم کننده سند                ب- دادگاه صالح 

13 – نسبت به کدامیک از اسناد زیر می توان اجرائیه صادر نمود ؟

الف – قبوض اقساطی ثبتی                                          

ب – اسناد رسمی نسبت به دوین و اموال منقول 

ج – مهریه مذکور در قباله نکاحیه رسمی                         

  د – همه موارد 

14 – کدامیک از موراد ذیل قابل بازداشت نیست ؟

الف – نوشته های متعهد                                  ب – مسکن مورد نیاز 

ج – اتومبیل سواری مورد نیاز                              د – همه موارد 

15 – مرجع صدور اجرئیه در خصوص چک کدام است؟

الف – اداره ثبت محل                                 ب – دفترخانه اسناد رسمی 

ج – دادگاه صالحه                                      د – همه موارد 

پاسخ سوالات در ادامه مطلب می باشد:: موضوعات مرتبط: سوالات تستی حقوق ثبت-اسناد :: چاپ مطالب :: ادامه مطلب
نویسنده : حامد قلی پور
تاریخ : چهارشنبه ۵ تیر۱۳۹۲
سری اول نمونه سوالات حقوق ثبت - اسناد

1-     1- اگر سر دفتر اسناد رسمی در سمنان ، در حوزه خودش سندی را ثبت نماید که موضوع آن خارج از حوزه او قرار داد ، ارزش حقوقی سند چگونه خواهد بود؟

الف – سند معتبر است                                     

ب – سند معتبر نمی باشد   

ج- تنها به عنوان سند غیر رسمی معتبر است           

 د- سند غیر نافذ است

2-      2 -مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد  ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده عبارت است از:

الف – دفترخانه ثبت کننده سند          

ب- دادگاه محل وقوع ملک       

ج- اداره ثبت محل وقوع 

د – در مورد دیون و اموال منقول دفترخانه ثبت کننده سند ولی در مورد املاک ثبت شده اداره ثبت محل وقوع        

3-     3 - بموجب ماده 47 قانون ثبت ، ثبت کدام سند اجباری نیست ؟         

الف – تقسیم نامه                               ب- صلح نامه           

ج- هبه نامه                                     د – شرکت نامه

4-     4 - در صورتی که سر دفتر در احراز هویت متعاملین تردید داشته باشد ....... .

الف – از دادگاه صالح گواهی هویت اخذ و سند را تنظیم می نماید 

ب – از اداره ثبت محل گواهی هویت اخذ و سند را تنظیم می نماید   

ج – دونفر از اشخاص معتمد هویت او را تصدیق می نمایند 

د – از نیروی انتظامی و اداره ثبت احوال گواهی هویت اخذ می نماید          

5-     5 - ملاک صلاحیت در تنظیم اسناد در کدام حوزه می باشد؟

الف – محل وقوع مال مورد معامله                   ب – حوزه مأموریت مأمور ثبت 

ج – حوز ای که موضوع سند آنجاست                د – محل وقوع معامله 

6-      6 -تعریف سند کدام است ؟

الف- هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد 

ب – هر نوشته ای سند است                                  

ج – نوشته ای  سند است که معارض به مورد آن وجود نداشته باشد        

د – هیچکدام 

7-      7 -چه سندی سند رسمی محسوب می شود؟

الف – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است 

ب – اسناد که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است .

ج – اسنادی که نزد سایر مؤمورن رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده است 

د – هر سه مورد 

8-     8 - ثبت کدام دسته از اسناد اجباری است ؟

الف – کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است 

ب- کلیه معاملات راجع به حقوق که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است 

ج- کلیه عقود و معاملات 

د- الف و ب صحیح 

9-      9 - ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد ( اسنادی که مطابق قانون ثبت آنها اجباری است اما به ثبت نرسیده اند) کدام است؟

الف – مطابق ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد 

ب- در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست 

ج – فقط در صورت بودن برگ معامله در اداره ثبت قابل پذیرش است 

د- فقط در محاکم قابل پذیرش می باشد 

10 – کدامیک از موارد ذیل از وظایف مسئولین دفاتر می باشد ؟

الف – احراز اهلیت متعاملین یا متعهد 

ب – رسیدگی به مبانی انعقاد معامله 

ج – در صورت بروز اختلاف بین متعاملین رسیدگی نماید 

د – ب و ج صحیح است 

11 – کدام گزینه از جمله مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی نمی باشد؟

الف – لزوم تنظیم اسناد در اوراق مخصوص 

ب- رضایت متعاملین و متعهد 

ج – احراز صحت معامله منعقد بین متعاملین 

د- لزوم حضور متعهد و قرائت سند توسط او و فهماندن آن در صورتی که طرفین یا احدی از آنها کور یا بی سواد باشد 

12 – سر دفتران و دفتریاران چه مسئولیتهایی در جهت حفظ حقوق اشخاص مطابق قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی دارند؟

الف – مسئولیت مدنی و حقوقی                         

ب- مسئولیت کیفری و انتظامی 

ج – مسئولیت احراز صحت شراطی انعقاد معامله در معامله منعقد شده 

د – الف و ب صحیح است 

13 – در مورد کدامیک از اسناد ذیل می توان اجرائیه صادر نمود؟

الف – اسناد رسمی نسبت به دیون و امولل منقول 

ب- تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق ورجوع شده است 

ج – چکهای صادر شده بر عهد بانک 

د- هر سه مورد 

14 – مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد لازم الاجراء مانند چک و اظهارنامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها کدام است؟

الف – دفترخانه اسناد رسمی                         ب – اداره ثبت محل 

ج – اداره ثبت مرکز استان (اداره کل)                د- الف و ب صحیح است 

15 – عملیات اجرایی در مورد اسناد دارای وثیقه در کدام صورت خاتمه نمی یابد؟

الف – با صدور سند انتقال مورد وثیقه                  ب – با تحویل مال منقول به طلبکار

ج – در صورت عدم اجراء تعهد مذکور در سند          د – با پرداخت طلب بستانکار

16 – هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حق به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی مخالف مزبور نماید مرتکب چه جرمی شده است؟

الف – معامله معارض                       ب - فروش مال غیر    

ج – خیانت در امانت                           د- تصرف عدوانی

 

   پاسخ سوالات در ادامه مطلب می باشد:: موضوعات مرتبط: سوالات تستی حقوق ثبت-اسناد :: چاپ مطالب :: ادامه مطلب
نویسنده : حامد قلی پور
تاریخ : دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲